"اولین همایش مهندسی عمران و منابع زمین"  به عنوان رویدادی علمی، پژوهشی و اجرایی، برنامه های متعددی را در راستای تحقق اهداف کنفرانس در نظر گرفته است. تمامی سعی شورای سیاست گذاران و دبیران کنفرانس بر آن است که شرکت کنندگان نهایت استفاده را از این همایش داشته باشند. استفاده بهینه از زمان برگزاری کنفرانس، ارتباط موثر بعد از برگزاری کنفرانس و پیاده سازی نتایج کاربردی این رویداد ملی، از اهداف برگزاری این کنفرانس است. در این همایش، جمعی از فعالین بخش مهندسی عمران، مهندسی نفت، مهندسی انرژی و محیط زیست، مهندسی معدن و مهندسی مواد شامل دانشگاهیان، صاحب نظران، سیاستگذاران، مدیران، دانشجویان، سازمانهای ذی ربط و علاقه مند، مهندسین مشاور، پیمانکاران و متخصصان شرکت خواهند داشت.