پژوهشگران گرامی، جهت ارسال مقالات می بایست از فرمت ذیل، برای مقالات خود استفاده نمایید.


الگوی مقالات فارسی

 

الگوی مقالات انگلیسی

 

الگوی مقالات پوستر