دکتر توحید پوررستم
رئیس
ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
پست الکترونیکی: t.pourrostam [at] iauctb.ac.ir
دکتر علی نیازی
دبیر
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
پست الکترونیکی: ali.niazi [at] iauctb.ac.ir
شورای سیاستگذاری
دکتر هومن حاجی کندی
دبیر کمیته علمی
ریاست دانشکده مهندسی عمران و منابع زمین
پست الکترونیکی: h_hajikandi [at] iauctb.ac.ir
دکتر مهرانگیز قاضی
دبیر اجرایی
عضو هیات علمی
پست الکترونیکی: m.ghazi [at] iauctb.ac.ir
دکتر امیر احمری نژاد
شورای سیاست گذاری
ریاست مجتمع دانشگاهی آیت ا... هاشمی رفسنجانی
پست الکترونیکی: a.ahmarinejad [at] iauctb.ac.ir
دکتر محمد علی فریبرزی
عضو کمیته برگزاری
مدیر کل پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
پست الکترونیکی: m_fariborzi [at] iauctb.ac.ir
دکتر سید سجاد مهدی زاده
عضو کمیته برگزاری
عضو هیات علمی
پست الکترونیکی: saj.mehdizadeh [at] iauctb.ac.ir
دکتر هومن حاجی کندی
عضو کمیته برگزاری
عضو هیات علمی
پست الکترونیکی: h_hajikandi [at] iauctb.ac.ir
دکتر علی گلصورت پهلویانی
شورای سیاست گذاری
عضو هیات علمی
پست الکترونیکی: info [at] iauctb.ac.ir
دکتر بهنام ادهمی
عضو کمیته برگزاری
عضو هیات علمی
پست الکترونیکی: beh.adhami [at] iauctb.ac.ir
دکتر مریم یزدی
عضو کمیته برگزاری
عضو هیات علمی
پست الکترونیکی: mar.yazdi [at] iauctb.ac.ir
دکتر جواد مجروحی سردرود
عضو کمیته برگزاری
عضو هیات علمی
پست الکترونیکی: j.majrouhi [at] iauctb.ac.ir
دکتر امیرعلی زاد
عضو کمیته برگزاری
عضو هیات علمی
پست الکترونیکی: a.zad [at] iauctb.ac.ir
دکتر مهدی نظری صارم
عضو کمیته برگزاری
عضو هیات علمی
پست الکترونیکی: mehdinazarisarem [at] iauctb.ac.ir
دکتر کتایون برهانی
عضو کمیته برگزاری
عضو هیات علمی
پست الکترونیکی: k.borhani [at] iauctb.ac.ir
کمیته علمی
دکتر شهرام صادقیان
عضو کمیته علمی
عضو کمیته علمی
پست الکترونیکی: info1 [at] iauctb.ac.ir
دکتر محمد سادات حسینی
عضو کمیته علمی
عضو کمیته علمی
پست الکترونیکی: info3 [at] iauctb.ac.ir
دکتر حسین قهرمانی
عضو کمیته علمی
عضو کمیته علمی
پست الکترونیکی: info5 [at] iauctb.ac.ir
دکتر سعید منجم
عضو کمیته علمی
عضو کمیته علمی
پست الکترونیکی: info9 [at] iauctb.ac.ir
دکتر یوسف حسن زاده
عضو کمیته علمی
عضو کمیته علمی
پست الکترونیکی: info10 [at] iauctb.ac.ir
دکتر مهدی یاسی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی
پست الکترونیکی: info12 [at] iauctb.ac.ir
دکتر صادق پرتانی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی
پست الکترونیکی: info14 [at] iauctb.ac.ir
دکتر فرزین کلانتری
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی
پست الکترونیکی: info16 [at] iauctb.ac.ir
دکتر حمیدرضا صبا
عضو کمیته علمی
عضو کمیته علمی
پست الکترونیکی: info18 [at] iauctb.ac.ir
دکتر محمد شکرچی زاده
عضو کمیته علمی
عضو کمیته علمی
پست الکترونیکی: info20 [at] iauctb.ac.ir
دکتر علیرضا خالو
عضو کمیته علمی
عضو کمیته علمی
پست الکترونیکی: info22 [at] iauctb.ac.ir
دکتر هرمز فامیلی
عضو کمیته علمی
عضو کمیته علمی
پست الکترونیکی: info24 [at] iauctb.ac.ir
دکتر مصطفی قاضی مرادی
عضو کمیته علمی
عضو کمیته علمی
پست الکترونیکی: info25 [at] iauctb.ac.ir
دکتر محمد صفار زاده
عضو کمیته علمی
عضو کمیته علمی
پست الکترونیکی: info26 [at] iauctb.ac.ir
دکتر شهریار بزرگمهری
عضو کمیته علمی
عضو کمیته علمی
پست الکترونیکی: info29 [at] iauctb.ac.ir
دکتر مصطفی مافی
عضو کمیته علمی
عضو کمیته علمی
پست الکترونیکی: info31 [at] iauctb.ac.ir
دکتر بهرام قربانی
عضو کمیته علمی
عضو کمیته علمی
پست الکترونیکی: info33 [at] iauctb.ac.ir
دکتر محمد ضامن
عضو کمیته علمی
عضو کمیته علمی
پست الکترونیکی: info35 [at] iauctb.ac.ir
دکتر صادق صادقیان زاده
عضو کمیته علمی
عضو کمیته علمی
پست الکترونیکی: info44 [at] iauctb.ac.ir