محورهای همایش

1- مهندسی عمران

 • سازه
 • سازه های هیدرولیکی
 • مدیریت ساخت
 • سازه های دریایی
 • مدیریت منابع آب
 • ژئوتکنیک
 • راه و ترابری
 • حمل و نقل

 

2- مهندسی نفت

 •       اکتشاف
 •        حفاری و استخراج و بهره برداری
 •        مخازن هیدروکربوری
 •        اقتصاد نفت
 •        ژئومکانیک نفت

 

3- مهندسی معدن

 •     اکتشاف معدن
 •     استخراج معدن
 •     فرآوری مواد معدنی
 •    مکانیک سنگ
 •     اقتصاد و مدیریت معدن

 

4- مهندسی مواد

 •    جوشکاری
 •    خوردگی و محافظت مواد
 •     شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

5- ژئوفیزیک و زمین شناسی:

 •     لرزه نگاری
 •     زلزله شناسی
 •    ژئوالکتریک و مغناطیس سنجی
 •     گرانی سنجی
 •    زمین شناسی

6- مهندسی انرژی و  محیط زیست

 • انرژی در ساختمان
 • مدلسازی انرژی
 • بهینه سازی انرژی
 • اگزرژوکونومیک سیستم ها
 • منابع آب
 • آب و فاضلاب
 • آمایش سرزمین
 • انرژی های پاک
 • آلودگی اب، خاک، هوا
 • ایمنی، بهداشت، محیط زیست
 • آلودگی های محیط زیست

7- صنایع غذایی

 • میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی مواد غذایی
 • تکنولوژی مواد غذایی
 • شیمی مواد غذایی
 • کنترل کیفیت مواد غذایی
 • روشهای نوین در صنایع غذایی
 • صنایع بسته بندی مواد غدایی
 • امنیت غذایی