مقالات برگزیده همایش بعد از طی فرآیند داوری، در ژورنال­های علمی - پژوهشی وزارتین زیر چاپ خواهند شد:

 

1- مجله پژوهش نفت

https://pr.ripi.ir

 

2- نشریه سد و نیروگاه برق آبی ایران

http://journal.hydropower.org.ir

 

3- مجله  Journal of Petroleum Science & Technology

https://jpst.ripi.ir

 

4- مجله مصالح و سازه های بتنی

http://www.jcsm.ir

 

5- مجله International Journal of Mathematical Modelling & Computations

https://ijm2c.ctb.iau.ir